Լրացրեք անանուն հարցումը

Այցելուների համար

ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ՃՇԳՐԻՏ ՉԱՓՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Նախընտրելի է ԶՃ չափման համար օգտագործել ավտոմատ էլեկտրոնային սարք, բայց կարող են կիրառվել նաև ավանդական սֆիգմոմանոմետրեր սթետոսկոպով:
Եթե սֆիգմոմանոմետրով է չափումը իրականացվել, ապա գրանցվում են Կորոտկովի առաջին և հինգերորդ տոները (տոների առաջանալը և անհետանալը), որոնք համապատասխանում են սիստոլիկ և դիաստոլիկ զարկերակային ճնշման մակարդակներին: